HỎI – ĐÁP: Chuyển nhượng dự án đầu tư phải nộp thuế gì?

CÂU HỎI

Cho tôi hỏi khi chuyển nhượng dự án đầu tư thì phải nộp thuế gì?

Người hỏi: L.T.T.Huyền (30/06/2023 – 01:50 PM)


GIẢI ĐÁP

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

1. Các nguyên tắc cần đảm bảo khi thực hiện dự án đầu tư 

Theo quy định Điều 42 Luật Đầu tư 2020 thì khi thực hiện dự án đầu tư cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

2. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Tại quy định Điều 46 Luật Đầu tư 2020 thì chuyển nhượng dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

…..

Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động vì lý do:

– Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

(2) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện bao gồm:

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định

– Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

(3) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

(4) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

(5) Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

3. Các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng dự án đầu tư phải nộp thuế

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

…….

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

……

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC điều chỉnh về thu nhập chịu thuế doanh nghiệp như:

Xác định thu nhập tính thuế

……

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

……

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

…….

Căn cứ theo quy định trên, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, tổ chức cá nhân chuyển nhượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng dự án đầu tư, tổ chức, các nhân chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%.

Ngoài ra, với thu nhập này tổ chức, cá nhân phải hoạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, trừ phần thu nhập khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Như vậy, tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư phải nộp thuế TNDN mới mức thuế suất là 20%.

Người giải đáp: Lê Hữu Sơn (04/07/2023 – 03:10 PM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN