NGHỊ QUYẾT 05/2017/NQ-HĐTP BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Nghị Quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Số ký hiệu 05/2017/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Toà án nhân dân tối cao
Lĩnh vực
Toà án
Người ký
Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 19/09/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

————-

Số: 05/2017/NQ-HĐTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại

bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

——————

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng hình sự;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

Thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo Nghị quyết này và Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14-3-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

Nơi nhận:

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

– Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

– Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;

– Ban Nội chính Trung ương;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ (02 bản);

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Bộ Công an;

– Bộ Tư pháp;

– Các TAND và TAQS;

– Các Thẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;

– Cổng thông tin điện tử TANDTC;

– Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Link tải tại đây: NQ_05(2017)_1539578213093

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN