Doanh nghiệp cần biết: Các loại hợp đồng xây dựng

DNHN – Hợp đồng xây dựng được xác lập nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án…

Hiểu đúng về “Hợp đồng xây dựng”

Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng theo Điều 138 Luật Xây dựng 2014 bao gồm: Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội..

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng theo Điều 138 Luật Xây dựng 2014 bao gồm: Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội… (Ảnh: minh họa)

Như vậy, hơp đồng xây dựng có chủ thể là bên giao thầu và bên nhận thầu.

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bên giao thầu và bên nhận thầu như sau: Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầy hoặc nhà thầy chính.

Bên nhận thầu là tổng thầy hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên danh các nhà thầu.

Hợp đồng xây dựng được lập thành văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.

Phân loại hợp đồng xây dựng

Khi thiết lập Hợp đồng xây dựng, các bên tham gia hợp đồng sẽ căn cứ theo tính chất, nội dung công việc, theo hình thức giá hợp đồng hoặc theo mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng để xác định loại hợp đồng xây dựng.

Căn cứ theo tính chất, nội dung công việc thì hợp đồng xây dựng có các loại sau: Hợp đồng tư vấn xây dựng; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị; Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình; Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị; Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình; Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; Hợp đồng chìa khoá trao tay (là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng); Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công.

Căn cứ theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau: Hợp đồng trọn gói; Hợp đồng theo đơn giá cố định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hợp đồng theo chi phí cộng phí; Hợp đồng theo giá kết hợp.

Căn cứ theo mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau: Hợp đồng thầu chính; Hợp đồng thầu phụ; Hợp đồng giao khoán nội bộ và Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng theo Điều 138 Luật Xây dựng 2014 bao gồm: Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội; Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng; Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng.

Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, những nguyên tắc dưới đây cũng cần được đảm bảo theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.

Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

H.An

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-can-biet-cac-loai-hop-dong-xay-dung.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN