BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO VỀ KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH (ĐANG CẬP NHẬT)

 

Phần 1: CÁC VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN ÁN DÂN SỰ – KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG – HÀNH CHÍNH – ÁP DỤNG BPXLHC TẠI TÒA

(Nhóm văn bản quy phạm pháp luật)

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

Năm

Cơ quan

TẢI VỀ

DÂN SỰ- KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

1

Bộ luật tố tụng dân sự 2004

2005

Quốc hội

Tải về

2

Bộ luật Tố tụng dân sự  năm 2015

2015

Quốc hội

Tải về

3

Bộ luật dân sự năm 2005

2005

Quốc hội

Tải về

4

Bộ luật dân sự năm 2015

2015

Quốc hội

Tải về

5

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2014

Quốc hội

Tải về

6

Luật Xây dựng năm 2014

2014

Quốc hội

Tải về

7

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

2006

Chính phủ

Tải về

8

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm.

2012

Chính phủ

Tải về

9

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

2015

Chính phủ

Tải về

10

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2015

Chính phủ

Tải về

11

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2015

Chính phủ

Tải về

12

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

2015

Chính phủ

Tải về

13

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (nêu trên)

2017

Chính phủ

Tải về

14

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

2017

Chính phủ

Tải về

15

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (nêu trên)

2018

Chính phủ

Tải về

 16 Nghị định số 21/2021/NĐ-CPngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

2021

Chính phủ

Tải về

17

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về hướng dẫn phần chung của BLTTDS

2012

Chính phủ

Tải về

18

Nghị quyết số 42/2017/QH14ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

2017

Quốc hội

Tải về

19

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

2018

TANDTC

Tải về

20

Thông tư Liên tịch số 01/TTLTngày 19/6/1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

1997

TTLT

Tải về

21

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

2016

Bộ xây dựng

Tải về

22

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

2016

Ngân hàng NN

Tải về

23

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNTngày 05/4/2018 Thông tư liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

2018

TTLT

Tải về

24

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTCngày 12/06/2018 Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

2018

TTLT

Tải về

25

Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

2010

Ngân hàng NN

Tải về

   

HÀNH CHÍNH

1

Luật tố tụng hành chính năm 2015

2015

Quốc hội

Tải về

2

Nghị quyết số 104/2015/QH13của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về việc thi hành Luật TTHC

2015

TANDTC

Tải về

3

Nghị quyết số 326/NQngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí, Tòa án

2016

Quốc hội

Tải về

4

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTPngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.

2016

TANDTC

Tải về

5

Nghị quyết số 02/NQngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án ND tối cao: Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

2017

TANDTC

Tải về

6

Thông tư 03/2016/TTLT-VKSTC-TATCngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.

2016

TTLT

Tải về

7

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNTngày 05/04/2018 Thông tư liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

2018

TTLT

Tải về

8

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTCngày 12/06/2018 Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

2018

TTLT

Tải về

9

Chỉ thị số 26/CT-TTgngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

2019

TTCP

Tải về

 

THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA

1

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

2012

Quốc hội

Tải về

2

Pháp lệnh 09về trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

2014

Quốc hội

Tải về

3

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 (hợp nhất Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và Nghị định 136/2016/NĐ-CPngày 09/9/2016 của Chính phủ )

2019

Chính phủ

Tải về

 

Phần 2: CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN, QUY CHẾ, GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

(Nhóm văn bản hướng dẫn)

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

Năm

Cơ quan ban hành

TẢI VỀ

DÂN SỰ

 

1

Quyết định số 204/QĐ-VKSTCngày 01/6/2017 về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng- nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp

2017

VKSNDTC

Tải về

 

2

Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

2017

VKSNDTC

Tải về

 

3

Quyết định số 399/QĐ-VKSTC ngày 06/9/2019 ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án

2019

VKSNDTC

Tải về

 

4

Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2019 ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm

2019

VKSNDTC

Tải về

 

5

Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 về việc ban hành Quy chế công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân

2019

VKSNDTC

Tải về

 

6

Quy định số 363/QĐ-VKSTCngày 12/10/2020 Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm

2020

VKSNDTC

Tải về

 

7

Hướng dẫn 14/HD-VKSTCngày 12/01/2018 Hướng dẫn Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018

2018

VKSNDTC

Tải về

 

8

Hướng dẫn 02/HD-VKSTCngày 07/01/2019 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019

2019

VKSNDTC

Tải về

 

9

Hướng dẫn 02/HD-VKSTCngày 02/01/2020 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020

2020

VKSNDTC

Tải về

 

10

Hướng dẫn số 07 ngày 11/01/2021 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021

2021

VKSNDTC

Tải về

 

11

Hướng dẫn số 24/HD-VKSTCngày 21/05/2021 Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế

2021

VKSNDTC

Tải về

 

12

Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

2017

TANDTC

Tải về

 

13

Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính

2019

TANDTC

Tải về

 

14

Chỉ thị 04/CT-VKSTCNgày 28/03/2018 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

2018

VKSNDTC

Tải về

 

15

Chỉ thị 07/CT-VKSTCngày 06/8/2021 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, GĐT,TT các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

2021

VKSNDTC

Tải về

16

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao

2017

TANDTC

Tải về

 

17

Giải đáp vướng mắc về lãi suất trong bản án kinh doanh, thương mại số 76/

2018

VKSNDTC

Tải về

 

18

Giải đáp vướng mắc về pháp luật về pháp luật thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật số 2964/VKSTC-V14 ngày 19/7/2018

2018

VKSNDTC

Tải về

 

19

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng quy định của BLTTDS năm 2015 và nghiệp vụ kiểm sát các vụ việc dân sự trong ngành KSND số 70/VKSTC-V14 ngày 05/01/2018

2018

VKSNDTC

Tải về

 

20

Giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính số 6183/VKSTC-V14ngày 25/12/2019

2019

VKSNDTC

Tải về

 

21

Giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đìnhsố 5814/VKSTC-V14ngày 25/12/2020

2020

VKSNDTC

Tải về

 

 

 

HÀNH CHÍNH – KDTM, LĐ

 

1

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo quyết định số 282/QĐ-VKSNDTCngày 01/8/2017

2017

VKSNDTC

Tải về

 

2

Quy chế 435/QĐ-VKSTCngày 26/09/2019 về quy chế công tác kiểm sát án phá sản

2019

VKSNDTC

Tải về

 

3

Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 về việc ban hành Quy chế công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân

2019

VKSNDTC

Tải về

 

4

Quy chế số 299/QĐ-VKSTCngày 19/08/2020 Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

2020

TANDTC

Tải về

 

5

Quy tắc ứng xử của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTCngày 20/02/2017

2017

VKSNDTC

Tải về

 

6

Quyết định 286/QĐ-VKSTCngày 08/7/2019 về ban hành quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

2019

VKSNDTC

Tải về

 

7

Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng – nghiệp vụ tạm thời trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTCngày 01/6/2017

2017

VKSNDTC

Tải về

 

8

Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTCngày 10/10/2017

2017

VKSNDTC

Tải về

 

9

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VKSTCngày 29/01/2019.

2019

VKSNDTC

Tải về

 

10

Chỉ thị số 10/CT-VKSTCngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án dân sự, vụ án hành chính

2016

VKSNDTC

Tải về

 

11

Chỉ thị số 07/CT-VKSTCngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

2017

VKSNDTC

Tải về

 

12

Chỉ thị số 03/CT-VKSTCngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, hướng dẫn giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

2017

VKSNDTC

Tải về

 

13

Chỉ thị số 04/CT-VKSTCngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

2018

VKSNDTC

Tải về

 

14

Giải đáp số 02ngày 19/9/2016 của Tòa án ND tối cao giải đáp về một số vấn đề về tố tụng hành chính, TT dân sự

2016

TANDTC

Tải về

 

15

Giải đáp số 01ngày 07/4/2017 của Tòa án ND tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ (trong đó có Tố tụng hành chính)

2017

TANDTC

Tải về

 

16

Giải đáp số 1492/VKSTCngày 17/04/2018 về giải đáp vướng mắc trong áp dụng quy định của LTTHC năm 2015 và nghiệp vụ kiểm sát giải quyết án hành chính trong Ngành KSND

2018

VKSNDTC

Tải về

 

17

Công văn số 55/TANDTC-PCngày 20/3/2018 của Tòa án ND tối cao về việc tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

2017

TANDTC

Tải về

 

18

Công văn số 02/GĐ-TANDTCngày 19/9/2018 của Tòa án ND tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính

2018

TANDTC

Tải về

 

19

Công văn số 59/TANDTC-PCngày 29/3/2019 của Tòa án ND tối cao về việc hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

2019

TANDTC

Tải về

 

20

Công văn số 64/TANDTC-PCngày 03/4/2019 của Tòa án ND tối cao về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.

2019

TANDTC

Tải về

 

21

Công văn số 79/TANDTC-PCngày 12/4/2019 của Tòa án ND tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64

2019

TANDTC

Tải về

 

22

Công văn số 3882/VKSTC-V14 ngày 27/8/2019 về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2019

VKSNDTC

Tải về

 

23

Công văn số 212/TANDTC-PCngày 13/9/2019 của Tòa án ND tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.

2019

TANDTC

Tải về

 

24

Công văn số 89/TANDTC-PCngày 30/6/2020 của Tòa án ND tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyếntrong xét xử

2020

TANDTC

Tải về

 

25

Hướng dẫn 07/HD-VKSTCngày 05/01/2018 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2018

2018

TANDTC

Tải về

 

26

Hướng dẫnsố 28/HD-VKSTCngày 19/10/2018 quy định về lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

2018

VKSNDTC

Tải về

 

27

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTCngày 01/11/2018 về phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại…;

2018

VKSNDTC

Tải về

 

28

Hướng dẫn số 32/HD-VKSTCngày 30/11/2018 về việc tham gia, tham dự phiên toà dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động rút kinh nghiệm

2018

VKSNDTC

Tải về

 

29

Hướng dẫn số 10/HD-VKSTCngày 17/01/2019 về công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại… năm 2019

2019

VKSNDTC

Tải về

 

30

Hướng dẫn 01/HD-VKSTCngày 02/01/2020 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020

2020

TANDTC

Tải về

 

31

Hướng dẫn số 22/HD-VKSTCngày 05/06/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

2020

TANDTC

Tải về

 

32

Hướng dẫn số 36/HD-VKSTCngày 30/12/2020 Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính

2020

TANDTC

Tải về

 

33

Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 04/01/2021 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021

2021

TANDTC

Tải về

 

34

Hướng dẫn số 20/HD-VKSTCngày 23/02/2021 Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

2021

TANDTC

Tải về

 

 

Phần 3: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ, TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BÀI GIẢNG

(Nhóm tài liệu tham khảo)

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

Năm

Cơ quan ban hành

TẢI VỀ

DÂN SỰ

1 Tài liệu tập huấn Bộ Luật TTDS 2015

2016

VKSNDTC

Tải về

2 Báo cáo tổng hợp, đánh giá các bản án, quyết định bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa nghiêm trọng ngày 14/9/2018

2018

VKSND tỉnh BG

Tải về

3 Báo cáo chuyên đề Tổng hợp, rút kinh nghiệm về những vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại bị sửa, hủy trong năm 2019

2020

VKSND tỉnh BG

Tải về

4 Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ và chất lượng phát biểu của KSV tại phiên tòa, phiên họp giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động tại VKSND tỉnh Bắc Giang

2021

VKSND tỉnh BG

Tải về

5 Chuyên đề Thực hiện quy định của pháp luật về quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính; vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

2020

Lạng Giang

Tải về

6 Chuyên đềRút kinh nghiệm công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM thông qua các vụ án bị hủy, sửa

2021

TP Bắc Giang

Tải về

7 Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, LĐ và những việc khác theo quy đinh của pháp luật tại VKSND huyện Lục Nam

2021

Lục Nam

Tải về

   

   

HÀNH CHÍNH – KDTM-LĐ

1 Tài liệu tập huấn Luật TTHC 2015

2016

VKSNDTC

Tải về

2 Chuyên đề một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát án hành chính đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

2020

VKSNDTC

Tải về

3 Chuyên đề kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

2020

VKSNDTC

Tải về

4 Chuyên đề kinh nghiệm và kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án lao động và quyết định ADBP xử lý HC tại Tòa

2020

VKSNDTC

Tải về

   

Phần 4: MỘT SỐ BẢN ÁN: ÁN LỆ; MỘT SỐ VỤ ÁN HỦY- SỬA 2 CẤP TỈNH BẮC GIANG

(Nhóm bản án có thiếu sót)

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

Năm

Cơ quan ban hành

TẢI VỀ

DÂN SỰ-KDTM-LĐ

1

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án tranh chấp đòi lại tài sản

2016

TANDTC

Tải về

2

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án ly hôn

2016

TANDTC

Tải về

3

Án lệ số 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2016

TANDTC

Tải về

4

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế

2016

TANDTC

Tải về

5

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án tranh chấp thừa kế

2016

TANDTC

Tải về

6

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991

2016

TANDTC

Tải về

7

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

2016

TANDTC

Tải về

8

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp.

2017

TANDTC

Tải về

9

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

2017

TANDTC

Tải về

10

 Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

2017

TANDTC

Tải về

11

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

2017

TANDTC

Tải về

12

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

2018

TANDTC

Tải về

13

 Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

2018

TANDTC

Tải về

14

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

2018

TANDTC

Tải về

15

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

2018

TANDTC

Tải về

16

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

2018

TANDTC

Tải về

17

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản.

2020

TANDTC

Tải về

18

Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

2020

TANDTC

Tải về

19

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.

2020

TANDTC

Tải về

20

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bào hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

2020

TANDTC

Tải về

21

Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

2020

TANDTC

Tải về

22

Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

2021

TANDTC

Tải về

23

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

2021

TANDTC

Tải về

24

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài  sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

2021

TANDTC

Tải về

25

Án hủy án phá sản: Phí Văn Hiếu -CT TNHH MTV Trọng Tấn.Ra QĐ không mở thủ tục phá sản và không có căn cứ.

2020

Tân Yên

Tải về

26

Án hủy KDTM : CT TNHH Tuấn Lộc -CTCP Minh Phú. Không tiến hành hòa giải; đưa thiếu người liên quan; chưa làm rõ mâu thuẫn trong lời khai đương sự, không yêu cầu giao nộp chứng cứ còn thiếu

2020

Hiệp Hòa

Tải về

27

Án hủy LĐ:  Lưu, Tùng, Vinh -Ban quản lý chợ Mọc. Vi phạm giải quyết không hết yêu cầu khởi kiện; đưa thiếu người liên quan, giải quyết không đúng luật.

2020

Tân Yên

Tải về

28

Án hủy DS: Nguyễn Thị Nhẫn – Lê Văn Thanh: Tranh chấp QSDĐ và Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

2020

Hiệp Hòa

Tải về

29

Án hủy DS: Nguyễn Thị Bền – Bùi Thị Hiền: Tranh chấp về di sản thừa kế. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng (đưa thiếu người tham gia tố tụng, không thu thập chứng cứ đầy đủ)

2020

Lạng Giang

Tải về

30

Án hủy DS: Phạm Thị Thư – Diêm Đăng Hải: Tranh chấp di sản thừa kế. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

2020

Việt Yên

Tải về

31

Án hủy DS: Ngọ Văn Thọ – Ngọ Văn Lành: Tranh chấp QSDĐ. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

2020

Hiệp Hòa

Tải về

32

Án sửa DS: Dương Quang Minh – Giáp Văn Kiên, Phạm Thị Hằng: Tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản.

2018

Tân Yên

Tải về

33

Án sửa DS: Hà Thị Đán – Ngô Thế Long: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2018

Hiệp Hòa

Tải về

34

Án sửa HNGĐ: Dương Thị Thanh Dung – Lê Văn Trường: Tranh chấp hôn nhân gia đình. Do giá trị tài sản chung của anh Trường và chị Dung có thay đổi nên cần sửa bản án sơ thẩm về giá trị tài sản chung, án phí chia tài sản.

2018

P9

Tải về

35

Án sửa KDTM: Công ty quản lý tài sản VAMC – Công ty TNHH MTV và TM Thảo Nguyên. Tính án phí sai. Đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ.

2018

Việt Yên

Tải về

36

Án sửa HNGĐ: Bùi Đình Qúy – Nguyễn Hải Ninh: Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu công nhân quyền sở hữu tài sản. Sửa án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

2019

TP Bắc Giang

Tải về

37

Án sửa KDTM: Vi Đức Hà – Nguyễn Văn Hoan. Đánh giá và thu thập chứng cứ không đầy đủ.

2019

Lục Ngạn

Tải về

38

Án sửa KDTM:Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Nguyễn Văn Trường. Vi phạm đánh giá chứng cứ vì không xác định tài sản trên đất của bà Thơm có tài sản của anh Lập, chị Quyên nên đã chấp nhận yêu cầu của ngân hàng

2020

TP Bắc Giang

Tải về

39

Án sửa KDTM:Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Nông Văn Hậu. Hủy đình chỉ phần yêu cầu xử lý tài sản thế chấp do ngân hàng rút yêu cầu khởi kiện.Chấp nhận kháng nghị của VKS sửa phần tuyên về lãi suất của HĐTD theo nghị quyết số 01 và án lệ số 08

2020

Sơn Động

Tải về

40

Án sửa KDTM:Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Công ty Tuyết Ly. Không đưa người liên quan vào tham gia tố tụng; giải quyết không đúng tái sản thế chấp hộ ông Mạnh.Chấp nhận kháng nghị của VKS sửa án sơ thẩm hủy phần tài sản thế chấp hộ ông Mạnh

2020

TP Bắc Giang

Tải về

 

HÀNH CHÍNH

1

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

2016

TANDTC

Tải về

2

Án lệ số 27/AL/2019 về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.

2019

TANDTC

Tải về

3

Án hủy: vụ án Trần Bá Nghĩa – UBND huyện Yên Dũng. Hủy toàn bộ bản án: Do thu thập chứng cứ chưa đảm bảo, chưa rõ tranh chấp giữa ông Trữ và ông Nghĩa về quyền sử dụng đất

2016

Yên Dũng

Tải về

4

Án hủy: vụ án Vi Văn Si-UBND huyện Lục Nam. Hủy Không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng

2017

Lục Nam

Tải về

5

Án hủy: vụ án Đặng Văn Khoản -Chủ tịch UBND huyện Lục Nam. Hủy án do vượt quá yêu cầu khởi kiện, không xem xét tính hợp pháp của QĐ 1087

2018

Lục Nam

Tải về

6

Án sửa: Trần Văn Công -UBND xã Đức Thắng, Hiệp Hòa. Thu thập chứng cứ không đầy đủ; giải quyết vụ án không đúng

2020

Hiệp Hòa

Tải về

7

Án sửa: Nguyễn Văn Khánh -UBND xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên.Có vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ.

2021

Tân Yên

Tải về

 

Phần 5: MỘT SỐ KHÁNG NGHỊ, KIẾN NGHỊ; THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

(Nhóm tài liệu rút kinh nghiệm)

TT

TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN

Năm

Cơ quan ban hành

TẢI VỀ

DÂN SỰ-KDTM-LĐ

1

Kháng nghị đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM- STngày 30/11/2018 của Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

2018

P10

Tải về

2

Kháng nghị đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 22/2019/KDTM-ST ngày 20/11/2019 của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Cty Tuyết Ly)

2019

P10

Tải về

3

Kháng nghị đối với Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 28/11/2019 của Toà án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

2019

P10

Tải về

4

Kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số 75/2019/DSST ngày 20/12/2019của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2019

Lạng Giang

Tải về

5

Kháng nghị đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 73/2020/KDTM-ST ngày 30/09/2020 của Toà án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

2020

TP Bắc Giang

Tải về

6

Kháng nghị đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 07/02/2020 của Toà án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

2020

P10

Tải về

7

Kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số 43/2020/DSST ngày 30/11/2020 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2020

P9

Tải về

8

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 55/2020/DS-ST ngày 21/12/2020 của Toà án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

2020

P9

Tải về

9

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2020/DS-ST ngày 11/12/2020 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2020

P9

Tải về

10

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 100/2020/DS-ST ngày16/12/2020của Toà án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2020

P9

Tải về

11

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 98/2020/DSST ngày 11/12/2020 của Toà án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2020

P9

Tải về

12

Kháng nghị đối với  Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2021/DSST ngày 17/01/2021của Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

2021

P9

Tải về

13

Kháng nghị đối với  Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2021/DS-ST ngày 04/02/2021của Toà án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2021

P9

Tải về

14

Kháng nghị phúc thẩm số 09 ngày 08/3/2021 đối với BA HNGĐ-ST của TAND huyện Hiệp Hòa vụ Điệp- Bảng

2021

P9

Tải về

15

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2021/DSST ngày 06/4/2021 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2021

P9

Tải về

16

Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2021/DSST ngày 28/4/2021của Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

2021

P9

Tải về

17

Kháng nghị số 01 ngày 07/5/2021 kinh doanh thương mại giữa Ngân hàng Đông Á – ông Hải bà Thanh

2021

Tân Yên

Tải về

18

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2021/DSST ngày 24/3/2021 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

2021

Lạng Giang

Tải về

19

Kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2021/DSST ngày 12/3/2021 của Toà án nhân dân TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2021

TP Bắc Giang

Tải về

 

HÀNH CHÍNH

1

Kiến nghị vi phạm ngày 25/12/2019, thiếu sót trong việc thẩmđịnh tài sảnđảm bảo, thiết lập giao dịch và ký kếthợp đồng thế chấp tài sản

2019

P10

Tải về

2

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ngày 17/12/2019 về nâng cao chất lượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

2019

P10

Tải về

3

Kiến nghị Giám đốc NHNN chi nhánh Lạng Giang ngày 26/11/2019 về khắc phục và phòng nghừa VPPL trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

2019

Lạng Giang

Tải về

4

Kiến nghị Giám đốc NHNN chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang ngày 27/8/2019 về khắc phục và phòng nghừa VPPL trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

2019

Việt Yên

Tải về

5

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/7/2019 vềvi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý NN về đất đai.

2019

P10

Tải về

6

Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang ngày 30/7/2019 về thực hiện các quy định Bộ luật lao động

2019

TP Bắc Giang

Tải về

7

Kiến nghị Chủ tịch phường Đa Mai thành phố Bắc Giang ngày 28/5/2020 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động chứng thực

2020

TP Bắc Giang

Tải về

8

Kháng nghị Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2021/HC-ST ngày 15/01/2021 của Toà án nhân dân huyện Tân Yên (Vụ Nguyễn Văn Khánh)

2021

P10

Tải về

Link tải về tại đây: https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/25/7176

Theo vksbacgiang.gov.vn

Nguồn bài viết: https://vksbacgiang.gov.vn/baiviet/25/7176

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *